Witaj w serwisie www.sylwiakopka.pl. Szanuję tutaj Twoje prawo do prywatności
i dokładam należytych starań, ażeby Twoje dane osobowe były bezpieczne i odpowiednio chronione. W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanym dalej „RODO”, oddaję w Twoje
ręce poniższą Politykę Prywatności i Plików Cookies serwisu www.sylwiakopka.pl.
Zawarłam w niej opis zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, wykorzystania
plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu www.sylwiakopka.pl. Z uwagi na to, że moja działalność, a także strona internetowa
będą się rozwijać, zachęcam do częstego odwiedzania zakładki w serwisie www.sylwiakopka.pl, w której będę zamieszczać niezbędne aktualizacje wspomnianego dokumentu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU WWW.SYLWIAKOPKA.PL

opublikowana

dnia 15.09.2021 roku

 

§1

Polityka Prywatności i Plików Cookies serwisu www.sywliakopka.pl, zwana dalej „polityką prywatności”, określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.sylwiakopka.pl, zwanego dalej „serwisem” lub „stroną internetową”.

 

§2

Administratorem danych osobowych jest Sylwia Kopka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Kopka Coaching & Psychoterapia z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Madalińskiego 20/27 (02–513 Warszawa) NIP 8981973550, REGON 0219478661, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

 1. Odpowiedzi na pytania dotyczące jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną
  lub przetwarzaniem danych osobowych przez serwis, czy funkcjonowaniem serwisu uzyskać można kierując je na adres e–mail: kontakt@sylwiakopka.pl

 2. Administrator Danych Osobowych informuje, że wysyłając wiadomość drogą e–mail użytkownik przekazuje swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e–mail).

 3. Administrator Danych Osobowych posiada pełną świadomość wszelkich zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych i dokłada należytej staranności
  w celu zabezpieczenia przekazywanych mu danych osobowych, także poprzez dokonywanie weryfikacji i świadomego wyboru dostawców zewnętrznych usług,
  w sytuacjach kiedy jest to niezbędne.

§3

 1. Użytkownik serwisu korzysta z niego dobrowolnie.

 2. Przekazywanie przez użytkownika danych osobowych Administratorowi Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakowoż ich niepodanie może ograniczyć możliwość skorzystania z niektórych funkcji serwisu, np. kontaktu za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub poprzez wiadomość e–mail.

§4

 1. Ta strona podobnie jak wiele innych stron internetowych wykorzystuje pliki cookies
  w celu prawidłowego jej działania.

 2. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje narzędzia marketingowe oraz analityczne, takie jak Google Analytics, w celu monitorowania, np. odwiedzin
  na stronie internetowej lub czasu spędzonego przez użytkowników w określonych zakładkach strony internetowej.

§5

Dane osobowe przetwarzane są w związku z działalnością Administratora Danych Osobowych w celu:

1) obsługi skrzynki e–mail – podanie adresu e–mail jest niezbędne do nawiązania
kontaktu z Administratorem Danych Osobowych poprzez skrzynkę e–mail. Celem przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych adresu e–mail użytkownika
oraz innych danych osobowych podanych w wiadomości e–mail jest nawiązanie
kontaktu z użytkownikiem. Podstawę przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda użytkownika, która wynika bezpośrednio z zainicjowanego kontaktu z Administratorem Danych Osobowych;

2) archiwizacji korespondencji e–mail – dane osobowe użytkownika wskazane w pkt
1 niniejszego paragrafu przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych
także po zakończeniu kontaktu z Użytkownikiem. Podstawę przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO, tj. usprawiedliwiony cel Administratora Danych Osobowych jakim jest archiwizacja korespondencji e–mail na wypadek konieczności jej odtworzenia
w przyszłości;

3) tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych i ich ewidencji wynikających z przepisów prawa – Administrator Danych Osobowych ma obowiązek tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych i ich ewidencji wskazany w art. 6 ust. 1 lit. c) i f), którego podstawą jest prawnie uzasadniony
interes Administratora Danych Osobowych;

4) analizowania danych osobowych zbieranych automatycznie podczas korzystania
ze strony internetowej – podstawę przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli
prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;

5) wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej – podstawę przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych stanowi zgoda użytkownika udzielana jeszcze przed pełnym załadowaniem się strony;

6) zarządzania stroną internetową – podstawą przetwarzania danych osobowych
przez Administratora Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli
prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych;

7) archiwizacji i dowodzenia – Administrator Danych Osobowych zabezpiecza
informacje, które mogą służyć wykazywaniu okoliczności i faktów. Podstawę przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych stanowi
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

8) rachunkowo–księgowym – Administrator Danych Osobowych wystawia faktury lub
inne dokumenty potwierdzające rozliczenia usług. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

§6

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1)prawo do informacji – Administrator Danych Osobowych realizuje powyższe uprawnienia także poprzez udostępnienie niniejszej polityki prywatności;

2) prawo dostępu do danych osobowych – Administrator Danych Osobowych realizuje powyższe prawo na skutek otrzymania żądania użytkownika w terminie wskazanym
w przepisach powszechnie obowiązujących;

3) prawo do sprostowania danych osobowych – Administrator Danych Osobowych
ma obowiązek sprostować lub uzupełnić dane osobowe użytkownika na jego żądanie;

4) prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do usunięcia danych osobowych
– Administrator Danych Osobowych ma obowiązek usunąć dane osobowe
użytkownika oraz poinformować inne podmioty, którym udostępnił dane osobowe użytkownika o ich usunięciu oraz obowiązek usunięcia przez siebie i innych administratorów danych osobowych, które zostały im przekazane. Administrator
Danych Osobowych ma obowiązek poinformowania użytkownika, którym administratorom jego dane zostały przekazane;

5)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Administrator Danych Osobowych ma obowiązek ograniczyć przetwarzanie danych osobowych użytkownika
na jego żądanie;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu – Administrator Danych Osobowych ma obowiązek uwzględnić sprzeciw użytkownika co do przetwarzania jego danych osobowych;

7) prawo do przenoszenia danych osobowych – Administrator Danych Osobowych
ma obowiązek przekazać dane osobowe użytkownika bezpośrednio innemu podmiotowi na żądanie użytkownika;

8) prawo do wniesienia skargi – użytkownik ma prawo do wniesienia skargo do Prezesa Urzędu Danych Osobowych w każdym wypadku, kiedy uzna, że Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa.

 

§7

 1. Administrator Danych Osobowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim.

 2. Administrator Danych Osobowych dokłada należytej staranności dokonując wyboru podmiotów, którym przekazuje dane osobowe w celu zapewnienia im bezpieczeństwa
  na jak najwyższym poziomie.

 3. Administrator Danych Osobowych przekazuje dane osobowe następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w obszarze Unii Europejskiej:

1) Haiku Studio z siedzibą w Poznaniu

2)Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google,

3) usługi księgowe – w celu wystawienia dokumentów w związku z realizacją usługi,

4) pomoc techniczna – w celu posiadania zaplecza technicznego w zakresie obsługi strony internetowej lub serwera.

 1. Administrator Danych Osobowych przekazuje dane osobowe następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe poza obszarem Unii Europejskiej:

1)  Google – w celu korzystania z usług Google,

2) Facebook – w celu korzystania z serwisu Facebook,

3)  Instagram – w celu korzystania z serwisu Instagram.

 1. Zakres, cel, sposób gromadzenia i dalszego wykorzystywania danych osobowych przez podmioty wskazane w ust 4 niniejszego paragrafu zostały omówione w następujących dokumentach:

 1) polityka prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

 2)polityka prywatności Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

§8

 1. Strona internetowa jak wiele innych wykorzystuje technologię plików cookies
  w celu prawidłowego jej funkcjonowania.

 2. W czasie pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetla się informacja na temat stosowania plików cookies.

 3. Użytkownik, który nie zmieni ustawień przeglądarki wyraża zgodę na stosowanie
  plików cookies.

 4. Pliki cookies mogą być także odczytywane przez inne podmioty, z usług których
  korzysta Administrator Danych Osobowych.

 5. Administrator Danych Osobowych wykorzystuje technologie śledzące takie jak
  Google Analytics, wtyczki społecznościowe takie jak Facebook i Instagram.

§9

 1. Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera,
  na którym znajduje się serwis.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta użytkownik.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§10

 1. Strona internetowa zawiera wtyczki do serwisu społecznościowego Facebook i serwisu społecznościowego Instagram.

 2. Korzystając z wtyczek użytkownik może bezpośrednio połączyć się z profilem
  Administratora Danych Osobowych w serwisie Facebook lub Instagram. Serwis Facebook i serwis Instagram mogą uzyskać informacje na temat adresu IP, z którego użytkownik odwiedził stronę internetową.

 3. Jeżeli użytkownik korzysta ze strony internetowej będąc jednocześnie zalogowanym
  na swoje profile społecznościowe, wówczas informacje o wizycie użytkownika
  na stronie internetowej zostaną zarejestrowane w tych serwisach społecznościowych.
  Jest to także możliwe nawet, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoich
  profilach społecznościowych.

§11

 1. Administrator Danych Osobowych nie wyraża zgody na kopiowanie treści
  pojawiających się na stronie internetowej lub profilu Facebook i Instagram w całości lub części bez wyraźnej, wcześniejszej zgody.

 2. Użytkownik ma obowiązek korzystania ze strony w sposób zgodny z przepisami
  prawa.

 3. Administrator Danych Osobowych ma prawo dokonywania zmian w polityce prywatności wynikających ze zmian technologicznych, prawnych lub z rozwoju
  serwisu. 

 4. Administrator Danych Osobowych każdorazowo poinformuje użytkownika o zmianach,
  o których mowa w ust. 3.